[ultimate_heading main_heading=”Formularz kontaktowy” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#df2a27″ main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;” main_heading_line_height=”desktop:40px;” spacer_margin=”margin-bottom:40px;” sub_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]

Wyślij

Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez XTG S.A. podanych w formularzu danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i w zależności od treści zapytania przedstawienia oferty. Administratorem Twoich danych osobowych jest XTG S.A.

[ultimate_modal icon_type=”custom” icon_img=”id^1929|url^http://xtg.pl/wp-content/uploads/polityka-prywatnosci.jpg|caption^null|alt^null|title^polityka-prywatnosci|description^null” modal_title=”Polityka prywatności” modal_on=”image” btn_img=”id^1929|url^http://xtg.pl/wp-content/uploads/polityka-prywatnosci.jpg|caption^null|alt^null|title^polityka-prywatnosci|description^null” modal_size=”container” modal_style=”overlay-zoomin” overlay_bg_opacity=”100″ img_size=”80″]Administratorem Twoich danych jest XTG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tyniecka 5A, 52-407 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000697598; NIP 8943056509. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: odo@xtg.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Wrocław ulica Tyniecka 5A. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie we Wrocławiu przy ulicy Tynieckiej 5A lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: odo@xtg.pl . Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez XTG S.A. w ramach zawieranych z Tobą umów.


The administrator of your data is XTG S.A. with headquarters in Wrocław, 5A Tyniecka Street, 52-407 Wrocław, registered by District Court for the City of Wrocław- Fabryczna 6th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 000 0697598; VAT EU: 8943056509. In matters related to the processing and protection of personal data, a contact point has been designated in the form of an email address: odo@xtg.pl. Contact in the indicated cases is also possible in the form of traditional correspondence to the administrator’s address with the note: „Personal Data Protection” and in person at Wrocław ulica Tyniecka 5A. Given your personal data will be processed for the following purposes:
– performance of the purchase or sale contract – processing is necessary to perform the contract until the end of the contract, – direct marketing – until the end of the contract or objection,
– financial and accounting – processing is necessary to comply with tax law,
– defense against claims and pursuing claims – until the expiry of the claims period in accordance with the provisions of the Civil Code,
– conducting complaint processes.
You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object to complaint processes (e.g. if the data is processed on the basis of your consent or for marketing purposes or sharing your data); you have the right to withdraw consent at any time. In order to withdraw your consent, you can contact the customer service point in our headquarters in Wrocław at 5A Tyniecka Street or by sending an e-mail to: odo@xtg.pl. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body – the President of the Office for Personal Data Protection. Providing personal data by you is completely voluntary. Lack of personal data will result in the inability to fulfill the obligations assumed by XTG SA under the contracts concluded with you.[/ultimate_modal]

[ultimate_heading main_heading=”Dane kontaktowe” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#df2a27″ main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:30px;” main_heading_line_height=”desktop:40px;” spacer_margin=”margin-bottom:40px;” sub_heading_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading]

XTG S.A.
SIEDZIBA FIRMY
Tyniecka 5A, 52-407 Wrocław

Poland VAT EU Pl8943056509
Regon 147425910

XTG S.A.
BIURO KRAKÓW
Bosaków 5A/87A pok.8, 31-476 Kraków

XTG S.A.
BIURO BIELANY WROCŁAWSKIE
Niebieska 3, 50-001 Bielany Wrocławskie; IV p.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI.

poznaj-nasz-cennik